Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

 

W związku z podpisaniem przez Radę Ministrów uchwały Nr 76/2010 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne informuję, że w roku szkolnym 2010/2011 będzie kontynuowana pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
Ponadto w roku szkolnym 2010/2011 dodatkowo zostaną objęci ww. pomocą uczniowie:
.słabo widzący,
.niesłyszący,
.z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
.z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, gdy:
1) pochodzi z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351,00 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
2) pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a dofinansowanie jest udzielane w przypadkach określonych w art. 7 ww. ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły/placówki, do której w roku szkolnym 2010/2011 będzie uczęszczać uczeń ("Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a)potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej").
3) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.
.Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
.W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2 (niniejszego pisma) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie ubiegania się o pomoc.
.W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3 (niniejszego pisma) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W związku z powyższym proszę o składanie wniosków w sekretariacie szkoły do dnia 25 czerwca 2010 r.


 
  
C 2005-2010 SP113