Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

"Przymierza polsko-litewskie"


Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie ogłasza konkurs humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych
"Przymierza polsko-litewskie"

Kategorie:
I. Konkurs wiedzy historycznej obejmujący lata 1385 - 1569.
Zagadnienia:
1. Unie polsko-litewskie (1385, 1413, 1499, 1564, 1569).
2. Najważniejsze walki z Krzyżakami (geneza, przebieg, skutki): bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Koronowem, wojna trzynastoletnia 1454-1466.
3. Znaczenie unii polsko-litewskich.
4. Postacie historyczne: Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, królowa Jadwiga, Ulrich von Jungingen, wielki książę litewski Witold, Zawisza Czarny.
Obowiązuje znajomość wizerunków w sztuce wyżej wymienionych postaci.

Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
- Szkoła zgłasza do konkursu (do 21 maja 2010 r.) maksymalnie 2 zespoły 3-osobowe.
- Konkurs jest dwustopniowy.
- Eliminacje mają charakter testu historycznego, który uczniowie będą rozwiązywali w 3-osobowych zespołach.
- Do finału kwalifikują się zespoły z najwyższą liczbą punktów. Zadania na tym etapie będą miały charakter quizu. Należy się tutaj wykazać umiejętnością rozpoznawania postaci historycznych.
- Konkurs odbędzie się 8.06.2010 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowejnr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.
Literatura:
1. Wyrozumski Jerzy, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1984.
- rozdział VII: 8. Początki unii Polski z Litwą;
- rozdział VII: 10. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim i jej następstwa;
- rozdział VII: 16. Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim.
2. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1505-1764, Warszawa 1984.
- rozdział I: 6. punkt e. Unia Polski z Litwą.
3. Kuczyński Stefan M., Władysław Jagiełło 1350-1434, Warszawa, 1971.
4. Kosman Marceli, Jagiełło królem Polski. Z dziejów unii Polski i Litwy, Warszawa, 1969.
5. Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy. Opis bitwy pod Grunwaldem.
6. Biber Tomasz, Leszczyński Maciej, Poczet władców Polski, Poznań 1997.
7. Obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem (obowiązuje znajomość).

II. Konkurs plastyczny "Wizerunek jednej z postaci historycznych:
Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, królowa Jadwiga, Ulrich von Jungingen, wielki książę litewski Witold, Zawisza Czarny".

Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0 - VI szkół podstawowych i oddziałów zerowych w przedszkolach.
- Technika prac dowolna.
- Format pracy: maksymalnie A3.
- Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
- Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.
- Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
? uczniowie klas 0-III,
? uczniowie klas IV-VI.
- Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące dane:
? imię i nazwisko autora,
? wiek autora (klasa),
? nazwa, adres i telefon placówki,
? imię i nazwisko opiekuna.
- Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać lub dostarczyć do dnia 21 maja 2010 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33,31-328 Kraków
- Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac
w wymienionych kategoriach, przyznając nagrody i wyróżnienia.
- Przy ocenie prac, jury będzie brało pod uwagę:
? ciekawy pomysł artystyczny,
? staranność wykonania.
- Wyniki konkursu i termin uroczystego finału będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 od 3 czerwca 2010 r.
www.sp113.ovh.org
- Prace przesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

III. Konkurs recytatorski obejmujący utwory najwybitniejszego poety
Polski i Litwy Adama Mickiewicza.

Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-VI szkół podstawowych.
- Szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczestników.
- Czas prezentacji jednego utworu nie może przekraczać 3 minut.
- Ocenie podlegać będą dykcja, interpretacja utworu, kultura
słowa, ogólny wyraz artystyczny.
- Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 maja 2010 r.
- Konkurs odbędzie się 8.06.2010 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.

IV. Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI "To było niesamowite przeżycie" - opowiadanie historyczne inspirowane wydarzeniami z wojen polsko-krzyżackich.

Regulamin
- Praca powinna zawierać minimum 1 stronę maszynopisu A4 napisaną czcionką Arial 12.
- Termin nadsyłania prac do 21 maja 2010 r.
- Szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace.
- Wyniki konkursu i termin uroczystego finału będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 od 3 czerwca 2010 r.
www.sp113.ovh.org

Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród nastąpi 8.06.2010 r.po zakończeniu imprezy.

Dzień ten uświetni przybycie rycerzy w strojach z epoki średniowiecza.

Informacji o konkursach udziela:
Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza,
ul. Stachiewicza 33
31-328 Kraków
Tel. 12 637 49 04, tel/fax: 12 636 22 19 e-mail: sekretariat113@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.

Organizatorzy 
  
C 2005-2010 SP113