Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Konkurs humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych
"PRZYMIERZE POLSKO-AUSTRIACKIE - 1683"

Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie ogłasza krakowsko-wiedeński konkurs humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych
"PRZYMIERZE POLSKO-AUSTRIACKIE - 1683"

Kategorie:
1. Konkurs wiedzy historycznej obejmujący lata 1662 - 1699.
Zagadnienia:
1. Wojna austriacko (habsbursko)-turecka.
2. Wojna polsko-turecka.
3. Odsiecz Wiedeńska.
4. Święta Liga 1684-1699.
5. Zakończenie wojen z Turcją - pokój w Karłowicach 1699 r.

Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych.
- Szkoła zgłasza (do dnia 10 marca 2009 r.) do konkursu maksymalnie
2 zespoły 3-osobowe
- Konkurs jest dwustopniowy.
- Eliminacje mają charakter testu historycznego, który uczniowie będą
rozwiązywali w 3-osobowych zespołach.
- Do finału kwalifikują się zespoły z najwyższą liczbą punktów. Zadania
na tym etapie będą miały charakter quizu. Należy się tutaj wykazać
umiejętnością rozpoznawania postaci historycznych, uzbrojenia, itp.
- Konkurs odbędzie się 1.04.2009 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej
nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.

Literatura:
- Peter Broucek i in. "Zwycięstwo pod Wiedniem 1683". WSiP :
Ostrreichischer Bundesverlag
- Janusz Przymanowski "Odsiecz Europy". Wydaw. Nasza Księgarnia
- Ryszard Zieliński "Tryumf Wiedeński 1683". KAW
- Leszek Podhorodecki "Sobiescy herbu Janina" rozdz. 10 - "Odsiecz
Wiedeńska"; rozdz. 11 - "W pętach Świętej Ligi". Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza.

2. Konkurs plastyczny "Wizerunek żołnierza XVII wieku - husaria,
wojska austriackie i tureckie"

Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0 - VI szkół podstawowych
i oddziałów zerowych w przedszkolach.
- Technika prac dowolna.
- Format pracy: maksymalnie A3.
- Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
- Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.

- Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
? Uczniowie klas 0-III,
? Uczniowie klas IV-VI
- Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące
dane:
? Imię i nazwisko autora
? Wiek autora (klasa)
? Nazwa, adres i telefon placówki
? Imię i nazwisko opiekuna
- Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać lub dostarczyć do
dnia 15 marca 2009 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 113
ul. Stachiewicza 33
31-328 Kraków
- Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac w wymienionych
kategoriach, przyznając nagrody i wyróżnienia.
- Przy ocenie prac, jury będzie brało pod uwagę:
? Ciekawy pomysł artystyczny,
? Staranność wykonania.
- O wynikach konkursu i terminie uroczystego finału laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie za pośrednictwem sekretariatów placówek.
- Prace przesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

3. Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej
Repertuar powinien obejmować utwory poetyckie i prozatorskie
o charakterze patriotycznym powstałe w XVII wieku oraz późniejsze, które dotyczę WOJEN Z TURKAMI i PRZYMIERZA POLSKO-AUSTRIACKIEGO

Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych.
- Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.
- Czas prezentacji jednego utworu nie może przekraczać 3 minut.
- Ocenie podlegać będą dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura
słowa, ogólny wyraz artystyczny.
- Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 marca 2009 r.
- Konkurs odbędzie się 1.04.2009 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej
nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.

Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody i wyróżnienia.
Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród nastąpi 1.04.2009 r.
ok. godz. 15.00.
Dzień ten uświetni przybycie husarzy w strojach z czasów króla
Jana III Sobieskiego.

Odbędzie się również pokaz multimedialny o husarii i bal krakowsko-wiedeński połączony z pokazami i wspólną nauką walca wiedeńskiego
i krakowiaka.
Osoby biorące udział w balu prosimy o przyniesienie strojów z epoki, ludowych lub balowych

Informacji o konkursach udziela:
Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza,
ul. Stachiewicza 33
31-328 Kraków
Tel. 012 637 49 04, tel/fax: 012 636 22 19 e-mail: sekretariat113@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.

Organizatorzy


 
  
C 2005-2009 SP113