Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
    

50-lecie Szkoły Podstawowej nr 113.

Rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 113 przypadającego na rok szkolny 2015/2016. Kulminacyjne uroczystości jubileuszowe odbędą się 22 października 2015r.
Program uroczystości:
godz. 9.00- Msza św. w kościele parafialnym Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie, ul. Łokietka 60.
godz.10.30- Uroczystość jubileuszowa w budynku szkoły przy ulicy Stachiewicza 33 (sala gimnastyczna).
- Zwiedzanie wystaw ilustrujących osiągnięcia szkoły.
- Poczęstunek.
Zapraszamy na tę uroczystość byłych nauczycieli i pracowników szkoły.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.10.2015 r. w sekretariacie szkoły, tel. 12 637 49 04, 12 636 22 19, sekretariat113@wp.pl.

 

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
oraz Rodzice i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 113
im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

 

UWAGA!! Rządowy program pomocy uczniom -"Wyprawka szkolna 2015"

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie   do 4 września 2015 r.  

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku w zależności od grupy uprawnionej do otrzymania pomocy:

W przypadku grupy (DOCHÓD PONIŻEJ 574 ZŁ)

a)  jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - wnioskodawca przedkłada zaświadczenie/kartę zasiłkową o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

b) jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2013 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów w 2013 r. Wzory druków do ewentualnego wykorzystania w celu określenia dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych są zamieszczone w biuletynie informacji publicznej jako załączniki nr 4-10 do Procedury Wydziału Spraw Społecznych UMK w sprawie określenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, na stronie:  http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-20 .

W przypadku grupy (DOCHÓD POWYŻEJ 574 ZŁ):

Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku grupy (NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ):

Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Wnioski można odebrać w sekretariacie szkoły.

 

Zestawy podręczników na rok szkolny 2015-2016.

 

50-lecie Szkoły Podstawowej 113. Twórczość uczniów - wyniki konkursów.

I. Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-VI "W mojej szkole."
1. Klasy 0-I
I miejsce - Weronika Kotulska - 0
II miejsce - Daria Pstruś - 0
III miejsce - Julia Stalmach - I B
Wyróżnienia:
- Maria Adukowska - I C
- Izabela Sarecka - I B
2. Klasy II-III
I miejsce - Mateusz Darłak - II B
II miejsce - Lena Stawarska - II A
III miejsce - Maja Żuwała - III B
Wyróżnienia:
- Sebastian Kołodziej - II A
- Barbara Tomasik - II A
3. Klasy IV-VI
I miejsce - Jakub Smoliński - VI A
II miejsce - Nadia Florek - IV A
III miejsce - Joanna Lebiedź - VI B
Wyróżnienia:
- Bartosz Kapralski - V B
- Aleksandra Gayda - IV C
II. Konkurs literacki dla uczniów klas I-VI "Z życia szkoły". Napisz limeryk, którego tematem jest uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, sprawy szkolne, osiedle, ulica /wiersz wzbogacony rysunkiem/.
1. Klasy I-III

I miejsce - Igor Niedbał - III B
II miejsce - Barbara Tomasik - II A
III miejsce - Artur Zębik - III A
Wyróżnienia:
- Natalia Kleszcz - III B
- Lena Stawarska - II A
- Dawid Czechowicz - III A

2. Klasy IV-VI
I miejsce - Lena Twardowska - V B
II miejsce - Oksana Sawicka V A
III miejsce - Szymon Ozymko - V A
Wyróżnienia:
- Emilia Siudut - IV C
- Natalia Sztandarska IV B
- Alicja Stocka - V A
- Aleksandra Malczyk - V B
III. Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI "Jestem dumnym uczniem sto trzynastki". W formie listu do kolegi /koleżanki/ z Belgii opisz swoje sukcesy, osiągnięcia i szczęśliwe chwile w szkole.
I miejsce - Kamila Wiejacka - VI B
II miejsce - Daniela Dalewska - IV B
III miejsce - Monika Stawiarska - VI B
IV. Konkurs na grę planszową "Przygody smoka Azorro" /symbol szkoły/ dla uczniów klas 0-VI.
1. Klasy 0-III
I miejsce - klasa III B - "Azorro na rajdzie szkolnym".
II miejsce - klasa II B - "Smok Azorro idzie do szkoły".
III miejsce - klasa III A - "Azorro na wycieczce w Krakowie".
2. Klasy IV-VI
W kategorii klas IV-VI przyznano jedną nagrodę. Zwyciężyła klasa IV B - "Bezpieczna szkoła smoka Azorro".

 

 

 

 

 

Wszystkim laureatom gratulujemy!

 

Zaproszenie dla przyszłorocznych "pierwszaków".

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 113 serdecznie zapraszają w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 17:00 dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie pierwszej wraz z rodzicami na spotkanie organizacyjne.

Zapraszamy do budynku szkoły
przy ulicy Stachiewicza 33.

 

 

Letnie spotkanie.

W dniu 15 czerwca 2015 roku odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie integracyjnych przedszkolaków z uczniami klasy 3 b. Na wstępie przedszkolaki były zaproszone do wysłuchania piosenki pt. " Na cztery i na sześć" śpiewanej przez szkolnych kolegów i koleżanki.

 

Wyniki konkursu plastycznego.

Wyniki konkursu plastycznego na ilustrację do wiersza Z. Bronikowskiej, pt.: "Gdzie był Krzyś" dla przedszkoli i "zerówek" w szkołach.

 

 

Piknik "Święto Rodziny"- już w sobotę 20 czerwca.

W dniu 20 czerwca 2015 r., jak co roku, na terenie naszej szkoły odbędzie się piknik "Święto Rodziny". W ramach projektu "SP113 dla wartości", w tym roku szkolnym pracujemy nad wartością jaką jest odpowiedzialność. Jednym z aspektów jest odpowiedzialność za środowisko w którym żyjemy, nasze najbliższe otoczenie. Dlatego też, pełni troski postanowiliśmy zadbać o wygląd murów naszej szkoły. Przystąpiliśmy do współpracy z Pogromcami Bazgrołów i wspólnie wykonamy mural na ścianie budynku naszej 113-stki. Nasza działalność w tym projekcie nie skończy się w tym dniu. Będziemy kontynuować naszą współpracę i walkę o estetyczne otoczenie poprzez m.in. zbieranie resztek farb, które zostaną przeznaczone do walki z bazgrołami w naszej dzielnicy. Jeżeli macie Państwo resztki farb, zachęcamy do przyniesienia ich do naszej szkoły. Zostaną one przekazane Pogromcom Bazgrołów.

Organizatorzy, SP113

 

!!UWAGA!! LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY "PIERWSZY DZWONEK" finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY "PIERWSZY DZWONEK" finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

( możliwość uzyskania dofinansowania zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności zakupu podręczników)

 Pomoc w ramach programu przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 20104 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 163 ze zm.) - tj. 684 zł na osobę w rodzinie .

Przez rodzinę wielodzietną 3+ należy rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci, przy czym przynajmniej jedno z dzieci powinno być uczniem i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na terenie GMK.

  Rodziny chcące uzyskać pomoc powinny w terminie do 5 lipca 2015 r.   złożyć osobiście wniosek w filiach MOPS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny ( http://www.mops.krakow.pl/znajdz-filie ). Pełnoletni uczniowie powinni złożyć wniosek osobiście.

W nawiązaniu do powyższego informujemy, że zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego 28 maja 2015 r. uchwałą nr 650/15 wysokość jednorazowej pomocy w ramach programu "Pierwszy dzwonek" została ustalona na kwotę 120 zł dla ucznia.

 Wszelkich informacji dodatkowych udziela pedagog szkolny.

 

 

Lato w Filharmonii.

W roku szkolnym 2014/2015 już po raz drugi uczniowie z naszej szkoły mogli uczestniczyć w koncercie z cyklu "Musica-Ars Amanda", tym razem noszącym tytuł "Różne oblicza klasycyzmu".

 

Szkolne Wybory Książek-Wyniki.

1 miejsce- 23 głosy: - Lewis Clive Staples: Opowieści z Narnii. Seria. /Lew, Czarownica i stara szafa, Podróż 'Wędrowca do Świtu', Srebrne krzesło, Koń i jego chłopiec, Ostatnia bitwa/.

2 miejsce - 18 głosów: - Rowling Joanne K.: Harry Potter. Seria.

3 miejsce- 17 głosów: - Maleszka Andrzej: Magiczne drzewo. Seria. /Czerwone krzesło, Tajemnica mostu, Olbrzym, Pojedynek, Cień smoka/.

dalsze miejsca

 

 

Wymiana polsko - belgijska w SP 113!

W dniach 10-14 maja 2015 r. w naszej szkole gościło 15 uczniów z miasteczka Diest w Belgii, Stanowili oni część 56 osobowej grupy, ktora przyjechała do 5 krakowskich szkół Stowarzyszenia MAKABRA w ramach międzynarodowej wymiany prowadzonej już od wielu lat między szkołami z Krakowa i Diest. Młodzi Belgowie przebywali w domach uczniów klas 5, razem zwiedzali Kraków, wspólnie spędzali czas na zajęciach, zabawach i grach. Goście byli zachwyceni naszym miastem, a szczególnie pięknem krakowskich zabytków, a także gościnnością, z którą zostali przyjęci w polskich domach. Za kilka miesięcy w październiku nasi uczniowie udadzą się z rewizytą do belgijskich kolegów, poznają ich rodziny, szkołę i stolicę Unii Europejskiej Brukselę oraz wiele innych ciekawych w Belgii.

 

Wizyta w JRG nr 5.

Dzieci z klas 1a i 3b z radością wyruszyły do strażaków, aby złożyć życzenia z okazji Święta Świętego Floriana obchodzonego dnia 4 maja. W podziękowaniu za trudną służbę i liczne zasługi uczniowie wręczyły przygotowane przez siebie upominki. Były nimi plakat z rymowankami opisującymi pracę strażaków (z klasy 3 b) oraz anioły (z klasy 1 a), które mają czuwać nad bezpieczeństwem w czasie przeprowadzania ratowniczych akcji.

 

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla uczniów Klas III.

"Po nitce do kłębka czyli zagadki detektywistyczne"
W I etapie w naszej szkole udział w konkursie wzięło 5 osób z klasy 3 b i 3 z klasy 3 a. Zadania konkursowe były bardzo urozmaicone. Należało wykazać się dogłębną wiedzą z przeczytanej literatury, aby móc sobie z nimi poradzić. Najwyższą punktację umożliwiającą przejście do II etapu uzyskała uczennica klasy 3 b Zuzanna Lipień.

 

Dbamy o naszą planetę!

Uczniowie klasy 3 "b" pamiętając o obchodach "Święta Ziemi" z ochotą przystąpili do konkursu, którego celem było wykonanie ekologicznych zwierzaków.
W zgromadzeniu koniecznych materiałów nie było żadnych trudności, gdyż segregacja śmieci jest prowadzona już od paru lat zarówno w rodzinnych domach dzieci jak i w szkole.

 

Wiosenne spotkanie w przedszkolu integracyjnym.

W dniu 20 kwietnia 2015 roku odbyło się trzecie spotkanie integracyjnych przedszkolaków z uczniami klasy 3 b.
Na powitanie dzieci z przedszkola wysłuchały piosenki pt."Pobudka z ogródka" śpiewanej przez starszych kolegów i koleżanki. Następnie przedszkolaki wypowiadały się na temat zmian zauważanych aktualnie w świecie przyrody.

 

ZA3MAJ SIĘ! Majówka w Krakowie.

W niedzielę Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa zapraszają na obchody Święta Narodowego 3 maja.
O godzinie 9:30 na ul. Gołębiej 9 przedstawiciele władz, organizacji oraz mieszkańców Krakowa i Małopolski złożą kwiaty pod pomnikiem Hugona Kołłątaja. O godzinie 10:00 w Katedrze Wawelskiej odbędzie się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem przedstawicieli władz regionu i Krakowa, środowisk kombatanckich i służb mundurowych. Od 11:00 do 18:00 zapraszamy najmłodszych i trochę starszych oraz ich rodziców do udziału w grach i zabawach na krakowskich Błoniach.

 

50-lecie Szkoły Podstawowej nr 113.

W związku z obchodami 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 113 (październik 2015 r.) Komitet Organizacyjny zachęca uczniów i absolwentów do wzięcia udziału w konkursach:
- Konkursy dla uczniów klas 0-VI:
- Konkurs literacki dla absolwentów: Kartka z pamiętnika "Mój wyjątkowy dzień w stotrzynastce"
- (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- dla absolwentów).

 

Informacje dotyczące Sprawdzianu szóstoklasistów- 1.04.2015 r.
1) Uczeń zgłasza się na sprawdzian 1 kwietnia 2015 r., o godzinie 8.15.
2) O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanym przez siebie numerem stolika.
3) Każdy uczeń musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.
4) W czasie sprawdzianu obowiązuje odświętny strój szkolny.
5) W czasie sprawdzianu uczeń korzysta wyłącznie z przyniesionych przez siebie przyborów do pisania i rysowania: 2 długopisy (pióra) z czarnym tuszem, ołówek (przeznaczony jedynie do rysowania), gumka, linijka, ekierka, cyrkiel i kątomierz.
6) Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
7) Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tj. 9.00. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.
8) Przebieg Sprawdzianu:
Część I (język polski i matematyka)
Rozpoczęcie- 9:00
Czas trwania- 80 minut
Czas przedłużenia- 40 minut
Część II (język angielski)
Rozpoczęcie- 11:45
Czas trwania- 45 minut
Czas przedłużenia- 25 minut

 

Międzyszkolny Konkurs języka angielskiego dla klas 1-3 "Łamigłówka".

W marcu odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu języka angielskiego dla klas 1-3 " Łamigłówka". Uczniowie 7 szkół naszej dzielnicy rywalizowali w grupach 3 osobowych rozwiązując zagadki, rebusy, krzyżówki i inne łamigłówki na czas. I miejsce zdobyła drużyna SP 113, II miejsce SP 109, III miejsce SP 68, wyróżnienie SP 21. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok!!!

 

Dzień Świętego Patryka w naszej szkole.

W dniach 17-19 marca obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka w naszej szkole. Z tej okazji ogłoszono konkurs na plakat lub prezentację multimedialną o Irlandii. Uczniowie poznawali kulturę, geografię, legendy oraz ciekawostki na temat Irlandii. Ubrani w kolorach flagi irlandzkiej wysłuchaliśmy koncertu muzyki celtyckiej na żywo w wykonaniu gościa specjalnego p. K.Dobrowolskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy. A oto kilka pamiątkowych zdjęć - marzec 2015!

 

Klasa sportowa zdobyła medale! Złoto i srebro dla SP 113!

Klasa sportowa- 6a odniosła sukces w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży w koszykówce. Chłopcy zostali mistrzami Krakowa i będą grać w mistrzostwach małopolski. Dziewczęta z 6a (razem z dwójką dziewcząt z klasy sportowej 5a) zdobyły tytuł wicemistrzowski. Gratulujemy!

 

"Dzień Otwarty Szkoły".

Zaproszenie.
Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 113 serdecznie zapraszają w dniu 12 lutego 2015 r. od godz. 17:00 do 19:00 dzieci, które od września 2015r. rozpoczynają naukę w klasie pierwszej, wraz z rodzicami na "Dzień Otwarty Szkoły". W programie gry i zabawy sportowe oraz ciekawe zajęcia plastyczne. Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego i stroju gimnastycznego. Rodzicom proponujemy obejrzenie sal lekcyjnych oraz zapoznanie się z bazą szkoły.

Zapraszamy do budynku szkoły przy ulicy Stachiewicza 33.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu-2015.
We wszystkich klasach zostaną przeprowadzone zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, na gazetce pojawi się wystawa prac uczniów pt. "Bezpieczeństwo w sieci"; w klasach IV-VI ogłoszono konkurs na krzyżówkę wykonaną z pomocą komputera o tematyce bezpieczeństwa ; dla rodziców - w czasie zebrań rozdawane będą ulotki z zasadami korzystania z Sieci, a przedstawiciel Policji przeprowadzi pogadankę na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem Internetu.

 

"Zima w szkole 2015"

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\PGL3QGPZ\MP900449089[1].jpg

AKCJA "ZIMA W SZKOLE 2015"
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\PGL3QGPZ\MP900449089[1].jpg

Informujemy, że w trakcie ferii zimowych organizowane będą zajęcia w ramach akcji "Zima w szkole 2015" w tygodniowych turnusach.

I turnus - od 16 do 20 lutego 2015 (od poniedziałku do piątku)
II turnus - od 23 do 27 lutego 2015 (od poniedziałku do piątku)
w godzinach 8.00 - 16.00

Karty kwalifikacyjne prosimy odbierać z sekretariatu i wypełnione zwrócić do dnia 23 stycznia 2015 (piątek).

Można je pobrać również tutaj: Karta- turnus I, Karta- turnus II.

 

Zimowe spotkanie.

W dniu 26 stycznia 2015 roku miało miejsce drugie z zaplanowanych spotkań integracyjnych uczniów klasy 3 b z przedszkolakami.

 

Bal karnawałowy- 24 I 2015 r.
Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 113 serdecznie zapraszają w dniu 24 stycznia 2015 r. (sobota) w godz. od 10.00 do 12.00 dzieci pięcio i sześcio-letnie na Bal karnawałowy.

 

VII Ogólnopolski Konkurs "Zapomniane kolędy i pastorałki" .
W dniu 22 stycznia 2015 roku, odbył się VII Ogólnopolski Konkurs "Zapomniane Kolędy i Pastorałki". Przesłuchania konkursowe odbyły się w dwóch grupach wiekowych:
-dzieci przedszkolne i klasy "0"
-klasy I-III.
Jury orzekło, iż w kategorii dzieci młodszych zwyciężyła Grupa II z Samorządowego Przedszkola Nr 130 w Krakowie. W kategorii dzieci starszych przyznano zwycięstwo Zespołowi wokalno-instrumentalnemu z ZPO w Sieprawiu, a wyróżnienia powędrowały do "Śpiewających Gwiazdeczek" ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie oraz do "Małych Muzykantów" z naszej stotrzynastki.

 

Wesołych Świąt.

Świąteczne spotkanie w sali teatralnej.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

C. K. Norwid

 

"Krakowskie Szopki" i warsztaty dekorowania baniek choinkowych.

Dnia 17 grudnia 2014 roku klasy trzecie odwiedziły "Muzeum Historyczne" m. Krakowa.

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia były dla klas I-III okazją do wzięcia udziału w warsztatach dekorowania baniek choinkowych.

 

Z wizytą u św. Mikołaja w Zatorze.
Co prawda 6 grudnia już za nami, jednak mimo to "zeróweczka" i klasa 1 a postanowiła "złapać" ulubionego świętego wszystkich na świecie dzieci jeszcze w tym roku. W tym celu udaliśmy się do oddalonego zaledwie godzinę drogi od Krakowa miasta Zator.

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego POD HONOROWYM PATRONATEM MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

11.02.2015 roku, godzina 9:00.

" A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają"

 

Egzotyczna lekcja przyrody.
W ubiegły wtorek, 2.12.2014r. klasa 1a uczestniczyła w nietypowej lekcji przyrody. Zajęcia przeznaczone były dla wybitnie ciekawskich. Dlaczego? Gdyż ich bohaterami były najpopularniejsze zwierzęta egzotyczne hodowane w domach. Dzieciaki miały okazję poznać fakty dotyczące hodowli zwierząt, ich pochodzenia, środowiska naturalnego oraz warunków jakie muszą spełnić domowe terraria. Najciekawszym elementem zajęć była z pewnością możliwość zapoznania się z Agamą brodatą, Gekonem tygrysim, Jeżem pigmejskim-albinosem, Kumakiem dalekowschodnim oraz Lancetogłowem meksykańskim.

 

SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI LEOPOLDYNKI 2014.
20 listopada, w czwartek, obchodziliśmy, jak każdego roku, Szkolny Dzień Profilaktyki - w tym roku pod hasłem - Stop Cyberprzemocy! Chcieliśmy przypomnieć i w innej formie - poprzez scenki oraz prezentacje wcześniej przygotowanych plakatów - uświadomić sobie, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z komputera oraz Internetu.
Informacje - nie udzielaj.
Nieznajomi - nie ufaj.
Ty - odpowiadaj za siebie.
Etykieta - przestrzegaj.
Rodzice - ufaj.
Nieuczciwość - wystrzegaj się.
Edukacja - ucz się i ucz rodziców.
Tabela - planuj czas.
Prawem dziecka jest także bezpieczeństwo w Internecie. Stąd też nasze nawiązanie do 25 rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka - Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
20 listopada obchodzony będzie, po raz pierwszy w Polsce, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Zachęcamy do przeczytania listu Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

 

Niepodległość odzyskana!

W tym roku przypada 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada (wtorek) świętować będzie także Kraków i cała Małopolska. W programie wydarzenia znalazły się m.in. msza św. w Katedrze Wawelskiej,

pochód patriotyczny Drogą Królewską z Wawelu na pl. Matejki oraz uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

 

Turniej przedszkolaka- "Bezpiecznie w domu, przedszkolu i na drodze".
29 października gościliśmy w szkole przedszkolaki, które przyjęły zaproszenie i chciały pobawić się z nami w czasie konkursu "Bezpiecznie w domu, przedszkolu i na drodze". Po raz trzeci w takiej formie, w ramach akcji Odblaskowa Szkoła, przedszkolaki utrwalały wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Jak się okazało, wiedza najmłodszych niejednokrotnie jest godna pozazdroszczenia! Świetnie znają numery alarmowe, rozpoznają zagrożenia, potrafią prawidłowo poruszać się po drodze. Wszyscy zostali nagrodzeni, chociaż najlepiej wypadła grupa z Samorządowego Przedszkola nr 118. Każdy przedszkolak, otrzymał na pożegnanie odblask z naszym smoczkiem!

 

"Jesienne spotkanie" - Zajęcia integracyjne w Przedszkolu Specjalnym.
W roku szkolnym2014/2015 w dniu 27 października, odbyło się pierwsze z czterech planowanych spotkań integracyjnych. Uczniowie klasy 3 b zabrali ze sobą do zaprzyjaźnionego przedszkola zebrane wcześniej skarby jesieni. Były nimi liście niektórych drzew rosnących w parkach i ich owoce.

 

Ślubowanie pierwszoklasistów i zerówkowiczów.
21 października 2014 roku przyjęliśmy w poczet uczniów naszej szkoły pierwszoklasistów i zerówkowiczów. W obecności najbliższych oraz nauczycieli a także Radnej Miasta Krakowa, pani dr Teodozji Maliszewskiej i Radnej Dzielnicy I i pani Beaty Bryniarskiej, na ręce Pani Dyrektor złożyło ślubowanie 63 pierwszoklasistów a 25 zerówkowiczów zostało poddanych tradycyjnym "Otrzęsinom".
Gratulujemy.

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI.

8 października uczniowie klas szóstych wzięli udział w konkursie ortograficznym organizowanym przez Gimnazjum 14 w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Laureatami zostali:
Anna Nowacka i Łukasz Bielecki z 6a oraz Patrycja Kupczyk i Paulina Świdzińska z 6b. GRATULUJEMY!!
10 października wędrowaliśmy ścieżkami Dzielnicy IV - uczestnicząc w super zabawie - grze terenowej. Nasza dzielna drużyna: Patrycja Sobolewska, Roksana Zięcina, Jakub Filip i Maciej Dobranowski.

 

Wymiana szkolna z uczniami z Belgii 27.09-3.10.2014 r.
Jak co roku uczniowie naszej szkoły udali się we wrześniu z rewizytą do swoich przyjaciół z Belgii. Spędzili tam niezapomniane chwile uczestnicząc w licznych wycieczkach, zabawach i grach. Oto fragmenty z ich relacji z wycieczek i pobytu u rodzin belgijskich oraz wrażenia i spostrzeżenia na temat życia w Belgii i umiejętności porozumiewania się w języku angielskim:

 

"Budżet obywatelski"
"Angielski 5 Razy w Tygodniu Dla Krakowskich Uczniów"- prezentacja dotycząca Projektu.

 

XV Rajd Szkolny im. prof. Leopolda Węgrzynowicza.
W tym roku podziwialiśmy piękno okolic Lasku Wolskiego. Część klas odwiedziła także: Ogród Zoologiczny, Kopiec Kościuszki oraz Obserwatorium.

 

"ODBLASKOWA SZKOŁA".
Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Odblaskowa Szkoła", którego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Akcja ta daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych i promuje wszelkie inicjatywy służące ograniczaniu zagrożeń w ruchu drogowym. Realizacja założeń konkursu odbędzie się we wrześniu i październiku bieżącego roku szkolnego.
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSACH I INNYCH DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W RAMACH AKCJI "ODBLASKOWA SZKOŁA".
W związku z ogłoszonym w ramach akcji "Odblaskowa szkoła" konkursem plastycznym "Jestem bezpieczny na drodze" prosimy uczniów naszej szkoły o składanie prac w świetlicy szkolnej. Przypominamy, iż prace można wykonywać dowolna techniką, w formacie A4 lub A3.

 

Podręczniki na rok 2014/2015 .

Dla Klasy 1 będzie przygotowany podręcznik ministerialny.

Religia- ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, A. Berski "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa" - podręcznik + ćwiczenia, wyd. św. Stanisław- Kraków 2012

 

Zestaw podręczników dla klasy 2a
Zestaw podręczników dla klas 2b, 2c
Zestaw podręczników dla klas 3
Zestaw podręczników dla klas 4
Zestaw podręczników dla klas 5
Zestaw podręczników dla klas 6