Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   Zobacz naszą szkołę z lotu ptaka !

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
w Szkole Podstawowej nr 113
2 września 2013 r. (poniedziałek)
klasy "0" - 6
-godz. 9.30 - Msza św. w Kościele Św. Jadwigi Królowej
-godz.10.45 - Szkoła (boisko)

 

Wyprawka szkolna 2013- wnioski.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 9 września 2013 r. Wnioski do pobrania ze strony:

http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=news&id=1801

lub w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00.

 

V Małopolski Konkurs Fotograficzny LEŚNE INSPIRACJE 2013 .

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie ogłaszają V edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego "Leśne inspiracje 2013". Tematem fotografii, które należy nadesłać do końca listopada tego roku jest "Poranek w lesie". Zadaniem autorów fotografii jest artystyczne spojrzenie na budzący się o poranku las. Organizatorzy konkursu czekają na fotograficzną ilustrację tego zjawiska - ulotnego momentu leśnego przebudzenia świata przyrody.

 

UWAGA!!! Rządowy program pomocy uczniom "WYPRAWKA SZKOLNA 2013" .

Przyjmowanie wniosków uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników - w pierwszym tygodniu września 2013 r.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania - po 25 sierpnia 2013 roku.

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną
w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej. Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie "Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. I - III - do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013  r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych

 

Stypendia szkolne dla uczniów z niezamożnych rodzin.

Krakowscy uczniowie z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium szkolne przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na jedną osobę w rodzinie. Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
    w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
  3. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Wniosek o stypendium złożyć może rodzic dziecka, dyrektor szkoły lub uczeń, jeśli jest pełnoletni.

Wnioski przyjmowane są we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie od 1 sierpnia do 16 września.
W sytuacji, gdy MOPS nie posiada danych dotyczących dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach.

Stypendium udzielane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Minimalna kwota stypendium wynosi 84,80 zł na miesiąc.

Dla uczniów, w których rodzinach dochód nie przekracza 200 zł na osobę, stypendium nie może przekroczyć 212 zł na miesiąc, a dla uczniów, których rodzina osiąga dochód od 200 do 456 zł na osobę, stypendium nie może przekroczyć 159 zł miesięcznie.

Szczegółowe zasady udzielania wraz z drukami wniosków można znaleźć pod następującym adresem http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc= MOPS -45

 

Nasza szkoła w mediach.

Dziennik Polski- o III edycji ogólnopolskiego konkursu TIK?-TAK!

Gazeta Lokalna Dzielnicy IV- o Ogólnopolskim Projekcie "Czas na zdrowie" strona 14    

 

Ważna informacja dla Rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów.

Szanowni Państwo informujemy, że w Roku Szkolnym 2013/2014 będą utworzone 3 klasy pierwsze:
. klasa I- dla sześciolatków,
. klasa I- dla sześcio i siedmiolatków (na prośbę Rodziców),
. klasa I- dla siedmiolatków.
Serdecznie zapraszamy do zapisów. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły
Bożena Sadok

 

Zakończenie Roku Szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013
w Szkole Podstawowej nr 113
28 czerwca br. (piątek)
klasy "0" - 6

godz. 9:30 - msza św. w Kościele Św. Jadwigi Królowej
ok.godz.10:45 - szkoła (boisko)

 

Szkolny konkurs recytatorski .

21.06.2013 w piątek odbył się szkolny konkurs recytatorski w języku angielskim i rosyjskim, zorganizowany przez nauczycieli języków obcych naszej szkoły: p. Martę Gwóźdź, p. Lilianę Hadulę i p. Karolinę Wąsowicz. Laureatem konkursu została Ania Nowacka z kl. 4a, II miejsce zajęła Roksana Kos z 5a , a III - Emilia Sarecka z 4b i Zuzia Sitarska z 2c . Zwycięzcom gratulujemy!!!

 

Bezpieczne wakacje.

 

Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami uczniów SP 113, podsumowujące rok szkolny,
odbędą się we wtorek, 18 czerwca.

Zapraszamy
przyszłorocznych "zerówkowiczów" i pierwszoklasistów
wraz z Rodzicami na spotkanie w dniu 21 czerwca 2013 r. (piątek) o godz.17.00
do Szkoły Podstawowej nr 113 ul.Stachiewicza 33.

 

Podręczniki na rok 2013-2014.

 

Wymiana polsko - belgijska.

W maju, jak co roku, w ramach wymiany do naszej szkoły przyjechali uczniowie z Diest w Belgii. Przebywali w domach dwunastu uczniów z klasy 5a i 6a. Pierwszy dzień nasi i belgijscy uczniowie spędzili z rodzinami w Ogrodzie Doświadczeń, gdzie mieli okazję poznać się, porozmawiać i wspólnie bawić. W następnym dniu uczniowie oprowadzili kolegów z Belgii po naszej szkole, razem zwiedzali Rynek, Wawel i Jamę Smoczą, a na zakończenie po przejażdżce meleksami wzięli udział w konkursie o Krakowie i pokazie break dance'u. W kolejnych dniach dzieci belgijskie zwiedziły Wieliczkę i Auschwitz, a popołudnia i wieczory spędzili w domach swoich polskich kolegów. W czwartek w ostatnim dniu jeszcze raz wszyscy uczestnicy wybrali się na Rynek i Kazimierz, po czym udali się do szkoły na pożegnalny obiad. Były to już niestety ostatnie godziny spędzone razem. Po obiedzie goście zostali odprowadzeni do autokaru, gdzie nastąpiło długie pożegnanie. Były to dni pełne niezapomnianych wrażeń. Poznanie rówieśników z Belgii, goszczenie ich w swoich domach, porozumiewanie się z nimi w języku angielskim było ciekawym i niepowtarzalnym doświadczeniem. Już niedługo we wrześniu nasi uczniowie odwiedzą swoich belgijskich przyjaciół w Belgii, gdzie poznają ich rodziny, zobaczą szkołę, miasteczko Diest, a także Brukselę i Ardeny. Już nie możemy się doczekać ponownego spotkania z naszymi belgijskimi przyjaciółmi!

 

III edycja ogólnopolskiego konkursu TIK?-TAK!

Zakończyła się III edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół, Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? TAK! (TIK?-TAK!), organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. W tym roku do boju stanęło aż 23,5 tys. uczniów z ponad 800 szkól całej Polski.
Patronat nad imprezą objęło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 13 Marszałków Województw, 11 Kuratorów Oświaty. Wsparcia medialnego tej inicjatywie udzielił: "Głos Nauczycielski" oraz "Sieciaki.pl".
W finałowym etapie rozgrywek, który odbył się 15 maja w Warszawie o podium walczyło 43 uczniów, w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych nasi uczniowie z klasy szóstej odnieśli duży sukces i zostali laureatami Konkursu. Bartłomiej Wacławik zajął pierwsze miejsce, natomiast Jakub Cebo siódme.

 

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego " Łamigłówka".

23 kwietnia 2013 roku w naszej szkole odbył się po raz drugi Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego " Łamigłówka" dla klas 1-3 organizowany przez p. Karolinę Wąsowicz. Drużyna 113-stki w składzie Emilia Hennessy, Tymoteusz Augustyn oraz Emil Rzepecki po emocjonującej walce o 2 miejsce , w dogrywce na czas zdobyła 3 miejsce. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani. Gratulujemy wiedzy i odwagi! Zapraszamy do wspólnej zabawy ponownie za rok!

 

Laureat Małopolskiego Konkursu Matematycznego.

Uczeń klasy 6a- Bartłomiej Wacławik został (podobnie jak w roku ubiegłym) laureatem Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Jest również laureatem VI Mistrzostw Krakowa w SUDOKU. Gratulujemy!

 

Miejskie Dni Otwarte w szkołach .

Zaproszenie
W ramach Miejskich Dni Otwartych
w Szkołach dla Sześciolatków i ich Rodziców serdecznie zapraszamy
23 marca 2013 roku (sobota)
w godzinach 10.00 - 13.00
do budynku Szkoły Podstawowej nr 113
przy ulicy Stachiewicza 33.
W tym czasie będzie można obejrzeć sale lekcyjne, zapoznać się z bazą szkoły, porozmawiać z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym
i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Będzie można zapisać również dzieci do zerówki i klasy pierwszej na rok szkolny 2013/2014.

 

Przekaż 1% dla "Sto-trzynastki".

Jak przekazać 1% Stowarzyszeniu Pomocy Szkole"Małopolska".

W odpowiedniej rubryce formularza PIT "Wiosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" prosimy wpisać:
Numer KRS: 0000052078
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego prosimy wpisać wysokość darowizny, czyli wartość 1% podatku.
1% podatku mogą przekazać osoby rozliczające się na formularzach PIT 28, 36,36L, 37, 38 i 39.
Wyliczoną kwotę 1% podatku należy tylko zadeklarować.
W części "Informacje uzupełniające" w pozycji cel szczegółowy 1% prosimy wpisać "Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie".
Pole to w poszczególnych wzorach formularza PIT ma numer:
PIT 28 - poz. 127
PIT 36 - poz. 303
PIT 36L - poz. 106
PIT 37 - poz. 124
PIT 38 - poz. 59
PIT 39 - poz. 52
Dodatkowo możecie Państwo przekazać swoje dane osobowe, ale nie jest to niezbędne.

 

Wyniki II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego.

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają,iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają"

W konkursie, który odbył się 21 lutego 2013 roku wzięło udział 51 uczestników z 19 szkół województwa małopolskiego.

 

Uwaga trzecioklasiści- kurs narciarski "Jeżdżę z głową".

W związku z realizacją przez Wydział Sportu UMK projektu "Jeżdżę z głową" serdecznie zapraszamy uczniów klas III Krakowskich Szkół Podstawowych do uczestnictwa w kursie narciarskim. Program skierowany jest do uczniów którzy nie umieją jeszcze jeździć na nartach. Każdy uczestnik weźmie udział w 5 wyjazdach podczas których odbędą się 3 godzinne szkolenia nauki jazdy na nartach oraz snowboardzie. Całkowity koszt jaki ponosi uczestnik to 3 zł (ubezpieczenie i promocja projektu) za wyjazd pozostałe środki na pokrycie kosztów wynajmu stoku z instruktorem, wypożyczenie sprzętu narciarskiego oraz transport pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków Urzędu Miasta Krakowa.Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: michal.popek@um.krakow.pl Ilość miejsc jest ograniczona a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą się odbywać w podziale na grupy wg poniższego harmonogramu:

 

Zapisy na rok 2013/2014. Dzień Otwarty- 9 marca 2013.
Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapisów dzieci na rok szkolny 2013/2014:
do oddziału przedszkolnego dzieci 5, i 6 - letnie
do klas pierwszych dzieci 6 i 7-letnie
oraz do klasy IV sportowej o profilu koszykówka
Jednocześnie zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły- dnia 9 marca 2013 r. w sobotę, 10:00-12:00.

 

Zajęcia przygotowujące do konkursu BRD.
Od 29.01 rozpoczną się zajęcia przygotowujące do konkursu BRD- Bezpieczeństwo ruchu drogowego dla klas 4-6. Terminy spotkań:
wtorek w godzinach:
12.40-13.25
13.40-14.25

 

Konkurs- Dzień Bezpiecznego Internetu 2013.

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu 2013, który obchodzić będziemy piątego lutego. W nadchodzącym roku DBI świętować będzie swoje 10-lecie! Z tej okazji już teraz zapraszamy do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych internautów. Tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu są prawa i obowiązki cyfrowego obywatela. Wszystkie działania będą realizowane pod hasłem "Serfuję. Respektuję". Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie.

W związku z tym Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie ogłasza konkurs z nagrodami:
1.Dla klas 0-3 na grafikę komputerową pod hasłem: "Prawa i obowiązki cyfrowego obywatela".
2.Dla klas 4-6 na prezentację multimedialną pod hasłem: Zasady netykiety obowiązujące w Internecie.
Termin wykonania prac do 1 lutego. Klasy 0-III prace składają u swoich nauczycieli - wychowawców. Natomiast klasy 4-6 u nauczycieli informatyki.

 

V Ogólnopolski Konkurs "Zapomniane kolędy i pastorałki" Kraków, 31 stycznia 2013 r.

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie zaprasza serdecznie do udziału w V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE "ZAPOMNIANE KOLĘDY I PASTORAŁKI"
Cele konkursu:
. promocja dziecięcej twórczości artystycznej
. kultywowanie i popularyzacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
. rozwijanie zainteresowań dzieci śpiewaniem piosenek
. prezentacja dorobku artystycznego uczestników

 

Świąteczne spotkanie w sali teatralnej.

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie świąteczne, które odbędzie się w czwartek, 20 grudnia o godz. 17:00 w sali teatralnej przy kościele św. Jadwigi Królowej.

Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele SP nr 113.

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego.
"A niechaj narodowie wżdy postronni znają,iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają"

 

Dzień św. Marcina.
W listopadzie 2012r. Klasa IIIa już po raz drugi urządziła sobie dzień św. Marcina. Na początku należało przygotować lampiony, które oświetlałyby w ciemności drogę na spotkanie z Marcinem. Po ciężkiej pracy lampiony były gotowe. Wieczorkiem 14 listopada 2012. Poszliśmy do parku. Pięknie wyglądaliśmy, niosąc zapalone lampiony. Towarzyszyli nam rodzice i rodzeństwo. Nad stadionem postanowiliśmy wypuścić jeszcze inne lampiony wysoko, aż do nieba. Poszybowały one wraz z naszymi życzeniami, a my zaśpiewaliśmy piosenkę. Dzięki głośnemu śpiewaniu zjawił się Marcin na rowerze i przywiózł nam pyszne rogale. Niestety nie te marcinkowe, ale aviteksowe - też smaczne.

 

Spotkanie integracyjne dzieci klasy I b.
W listopadzie odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2012/2013 spotkanie integracyjne dzieci klasy I b z dziećmi z Przedszkola Specjalnego TPD "Chatka Puchatka". Tematem zajęć była jesień w całym swoim bogactwie. Uczniowie przynieśli młodszym kolegom i koleżankom cały zestaw kolorystyczny pięknych jesiennych liści na bazie, których przebiegała wspólna nauka i zabawa. Liście posłużyły do zabaw ruchowych i ćwiczeń manualnych. Dzieci opisywały barwy jesieni, przypominały nazwy i wygląd owoców oraz warzyw zbieranych w polskich sadach i ogrodach. Przygotowały w grupach plakaty na ich temat. Wszyscy mieli okazję nauczyć się piosenki, która treścią zwracała uwagę na właściwy ubiór stosowny do trwającej pory roku, czyli jesieni. Zadaniem kolejnym było projektowanie z liści stosownego stroju na deszczowe dni i nastające chłody. Zarówno sama praca jak i końcowe efekty dały dzieciom i opiekunom dużo radości i satysfakcji.
Wychowawca klasy I b- Renata Kubica

 

Konkurs plastyczny pod hasłem "MÓJ PRZYJACIEL MIŚ"

 

"Odblaskowa Szkoła"
W ramach projektu Odblaskowa Szkoła uczniowie naszej szkoły przygotowali prace plastyczne na konkurs "Bezpieczni na drodze".
W dniu 23 października 2012 r. w ramach projektu Odblaskowa Szkoła uczniowie naszej szkoły projektowali i wykonywali plakaty reklamujące noszenie odblasków. Wykonane prace zawisły na korytarzu szkolnym.

 

"Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa- Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"
Nasza szkoła jest od lat uczestnikiem projektu "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa- Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" zainicjowanego w 2004 roku przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Idea tego projektu jest nam bardzo bliska i stanowi ważny elementem naszej codziennej pracy. Mnogość działań i inicjatyw (tych zaplanowanych oraz ponadplanowych), podejmowanych przez całą społeczność szkolną we współpracy z partnerami projektu, sprzyja budowaniu szkoły promującej bezpieczeństwo, zintegrowanej wewnętrznie, scalonej ze środowiskiem lokalnym, w której panuje odpowiednia dla harmonijnego rozwoju każdego dziecka, atmosfera.
Dzięki wszystkim tym działaniom, nasza szkoła po raz kolejny zdobyła certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo".
Certyfikat został oficjalnie wręczony przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Pani Dyrektor Bożenie Sadok w otoczeniu przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 

Nasza szkoła należy do "Klubu Pancernika".
W sierpniu ruszyła kolejna odsłona kampanii społecznej "Klub Pancernika klika w fotelikach" uświadamiająca konieczność przewożenia dzieci w fotelikach z zapiętymi pasami, niezależnie od długości trasy. W tegorocznej odsłonie kampanii przygotowane zostały dwie linie komunikacyjne - jedna skierowana do rodziców, druga do dzieci. Działania Pancernika zostaną zauważone dzięki jego wszędobylskiej obecności w mediach tradycyjnych i Internecie. Jego poczynania zostaną zauważone także w serwisach społecznościowych i na imprezach plenerowych. W tym roku Gustaw planuje zaprzyjaźnić się z wieloma ciekawymi osobistościami. Warto więc śledzić jego poczynania. Jedno jest pewne. Zapowiada się pracowity czas dla Pancernika Gustawa.

 

Belgia, Diest 29.09-05.10.2012r.
I znów, juz po raz kolejny, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wymianie polsko-belgijskiej. Po majowej wizycie gości z Belgii w Krakowie, tym razem to: Kamila, Aga, Paulina, Madzia, Julia, Kinga, Karolina, Paulina i Jakub z VI klasy, udali się z rewizytą do Diest, małego miasteczka położonego około 60 km od Brukseli.
Przez 5 dni pobytu mieszkali w domach belgijskich rówieśników. Pobyt pełen był atrakcji, wspólnych zabaw i wycieczek m.in. zwiedzanie Diest i Brukseli, wycieczka w Ardeny, zwiedzanie jaskini Han, safari, kręgle i wiele innych.
Najważniejszym doświadczeniem było jednak z pewnością przebywanie w belgijskich rodzinach, wspólne spędzanie czasu z kolegami z Belgii i Polski oraz nawiązanie niezwykłych przyjaźni, może na całe życie.

 

Odblaskowa Szkoła- przejście dla pieszych
W ramach projektu Odblaskowa Szkoła, w dniu 14 września naszą szkołę odwiedzili policjanci z zaprzyjaźnionego Komisariatu III policji. Przekazali oni cenną wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach naszym pierwszoklasistom. Najmłodsi mogli też, pod okiem policjantów, sprawdzić swoje umiejętności przechodzenia przez jezdnię na pobliskim przejściu dla pieszych.

 

Roboty w naszej szkole!
20 i 21 września gościliśmy w szkole..roboty! Wszystkie klasy (łącznie z oddziałem przedszkolnym!) miały możliwość uczestniczenia w pokazie robotyki zorganizowanym przez firmę zajmującą się prowadzeniem kursów z budowy i programowania robotów TwójRobot (wykład multimedialny oraz prezentacja robotów edukacyjnych).

 

Konkurs "Odblaskowa szkoła".
Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Odblaskowa Szkoła", którego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Akcja ta daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych i promuje wszelkie inicjatywy służące ograniczaniu zagrożeń w ruchu drogowym.
E:\Documents and Settings\uczeń.NAUCZYCIELSKI\Pulpit\odblaskowa_szola_2010.jpg

 

UWAGA!!!!! DRUGI TERMIN "WYPRAWKI".

Działając na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706) oraz pełnomocnictwa Nr 211/2012 Prezydenta Miasta Krakowa ustalam ostateczny termin składania wniosków o pomoc w ramach programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" na 28 września 2012 r .

            W związku ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych uprzejmie informuje, że aktualnie przyjmowane wnioski powinny być rozpatrywane według nowych kryteriów dochodowych tj.

1.       dla uczniów klas I szkoły podstawowej - 539 zł

2.       dla uczniów klas II - IV szkoły podstawowej - 456 zł

  Wnioski są do odbioru w sekretariacie szkoły lub do ściągnięcia z portalu edukacyjnego. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się 3 września 2012 r. (poniedziałek)
* godz. 9.30- Msza Św. w kościele św. Jadwigi,
* godz.10.30- boisko szkolne.

 

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2012 ROKU "WYPRAWKA SZKOLNA"

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmie uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę:
. w klasach I-IV szkoły podstawowej,
. uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit a) - c) - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 

Wyprawka szkolna 2012.

UWAGA!!! Rządowy program pomocy uczniom "WYPRAWKA SZKOLNA 2012" - przyjmowanie wniosków uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy
w formie dofinansowania zakupu podręczników - w pierwszym tygodniu września 2012 r.

 

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2012/2013