Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
 

 


RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2012 ROKU
"WYPRAWKA SZKOLNA"

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmie uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

•  w klasach I-IV szkoły podstawowej,

•  uczniów:

a) słabowidzących,

b) niesłyszących,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit a) - c) - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z czterech wymienionych kryteriów, gdy:

1) pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351,00 zł (netto) - z wyłączeniem uczniów klas I

2) pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992,
z późn. zm.), tj. 504,00 zł (netto) - dotyczy tylko i wyłącznie uczniów klas I

3) pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
a dofinansowanie udzielane jest w przypadkach określonych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły/placówki, do której
w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać uczeń - z wyłączeniem uczniów klas I

4) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomoc ta udzielania jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 - do 5 września 2012

Wnioski są do odbioru w sekretariacie szkoły lub do ściągnięcia z portalu edukacyjnego:

http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=news&id=1343

Osoba ubiegająca się o pomoc do wniosku powinna dołączyć zaświadczenie
o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego lub okresowego, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie strony.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy pierwszej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, w rodzinie którego dochód przekracza kryterium dochodowe - do wniosku dołącza się uzasadnienie ubiegania się o pomoc.

Więcej informacji www.portaledukacyjny.krakow.pl


 
  
C 2005-2012 SP113