Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
 

 


STYPENDIA SZKOLNE 2010/2011

Informuję, iż zbliża się kolejny okres składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2010/11.

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
a) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055) tj. 351,00 zł netto (Bierzemy pod uwagę dochody z sierpnia 2010).
b) zamieszkuje na terenie Krakowa (bez względu na miejsce pobierania nauki).

I) Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 strona składa do 15 września 2010 r., w szkole, do której uczęszcza uczeń
II) Każdy wniosek musi posiadać datę wpływu oraz oryginały lub kopie wymaganych dokumentów uwierzytelnione notarialnie lub przez instytucje, które je wydały.
III) Jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bez załączania innych dodatkowych dokumentów o dochodach.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom:
a) klas zerowych,
b) którzy nie mieszkają na terenie gminy Kraków,
c) którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),
d) którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Otrzymane stypendium szkolne może być przeznaczone na:

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.

2. Pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obowiązującego zgodnie
z regulaminem szkoły stroju szkolnego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet
mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią.

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych- pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć się z otrzymanego stypendium przedkładając faktury Vat, bądź też rachunki imienne na dziecko lub na wnioskodawcę.
Wnioski są już do odbioru w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego.

Procedura w całości dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=EK-15

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.


 
  
C 2005-2010 SP113