Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
 

 


STYPENDIUM SZKOLNE 2009/2010, WYPRAWKA 2009.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (klasy I - VI) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż 351,00 zł netto.
(Bierzemy pod uwagę dochody z sierpnia 2009).

Otrzymane stypendium szkolne może być przeznaczone na:

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe,
taneczne, recytatorskie itp.

2. Pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów,
przyborów szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obowiązującego zgodnie
z regulaminem szkoły stroju szkolnego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych,
pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet
mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią.

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się
w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych- pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć się z otrzymanego stypendium przedkładając faktury Vat, bądź też rachunki imienne na dziecko lub na wnioskodawcę.

Wyprawka (refundacja kosztów poniesionych na zakup podręczników) dotyczy uczniów klas I - III. Kryterium dochodowe jest takie samo, jak w przypadku stypendium, czyli 351zł netto/osobę w rodzinie.

Wnioski są już do odbioru w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego.

Termin składania wniosków o wyprawki- 11 września 2009.

Termin składania wniosków o stypendia - 15 września 2009.

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.


 
  
C 2005-2009 SP113