Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
 

 


STYPENDIUM SZKOLNE 2008/2009

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż 351,00 zł netto.

Otrzymane stypendium szkolne może być przeznaczone na:

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe,
taneczne, recytatorskie itp.

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów,
przyborów szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obowiązującego zgodnie
z regulaminem szkoły stroju szkolnego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych,
pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet
mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią.

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się
w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych- pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć się z otrzymanego stypendium przedkładając faktury Vat, bądź też rachunki imienne na dziecko lub na wnioskodawcę.

Wnioski będą do odbioru w sekretariacie szkoły we wrześniu 2008r.


 
  
C 2005-2008 SP113